Z życia szkoły O szkoleHistoriaGronoComeniusDokumenty

Szkoła z klasąWF z klasąPodział godzinLinki edukacyjne

Ogłoszenia

Dla uczniów

Dla rodziców

Prace uczniów

Konkursy

Chronimy Dzieci

Osiągnięcia

Galeria

Szkoła na YouTube

Bezpieczny Internet

Promocja zdrowia

Archiwum

Kontakt

 

    

Sylwetka absolwenta

  • Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M. Konopnickiej w Krośnie doskonale funkcjonuje w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określone zainteresowania, które stara się rozwijać przy pomocy nauczyciela lub rodziny.
  • Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań. Cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki i jeśli jest w stanie to wytrwale dąży i poszukuje nowych rozwiązań. Napotykając na problem stara się go rozwiązać sam, jeżeli trzeba zwraca się o pomoc do osób z najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy, wykorzystania nowych źródeł wiedzy i opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.
  • Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z rozmaitych źródeł. Dostrzega złożoność otaczającego go świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo - skutkowe. Stara się poszerzyć swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo - na ogół się nie nudzi.
  • Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i określić ich przydatność do określonego celu.
  • Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowania, aby ich unikać. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.
  • Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim postępowaniu wykazuje dobre intencje.
  • Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.
  • Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.
  • Jest otwarty. Korzysta z możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakt, prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania się. Bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technik komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami i potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji.

wstecz